Katowice, 27 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) oświadcza, że:
w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady
Nadzorczej: Andrzej Kasperek Przewodniczący Komitetu Audytu, Wiesław Łatała oraz
Aleksander Wlezień– Członkowie Komitetu Audytu,
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Marek Warzecha - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Karwowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dariusz Samolej - Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Kasperek - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Łatała - Conek Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wlezień - Członek Rady Nadzorczej
Katowice, 27 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych FERRUM S.A.
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) oświadcza, że:
działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej podjęła w dniu 12 marca 2020
r. uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za lata 2020 – 2021,
firma audytorska UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-377) przy
ul. Połczyńskiej 31A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3115 oraz
członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego odpowiednio FERRUM oraz Grupy Kapitałowej FERRUM za rok
2021, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania ww. sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
w FERRUM przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
FERRUM posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Marek Warzecha - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Karwowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dariusz Samolej - Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Kasperek - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Łatała - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wlezień - Członek Rady Nadzorczej
Katowice, 27 kwietnia 2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotycząca sprawozdania
z działalności emitenta i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza FERRUM S.A. (Spółka, Emitent, FERRUM) oświadcza, że działając na podstawie
art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny wskazanych poniżej sprawozdań
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w tym:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2021 (sporządzonego łącznie ze
sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM w formie jednego dokumentu),
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021
obejmującego:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
finansowych i operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z badania sprawozdania
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021,
e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa
w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym
z kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania
sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki, jak również
szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem
ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności FERRUM
i sprawozdania finansowe (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy
2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodne
z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, a ponadto nie
budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
Marek Warzecha - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Karwowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dariusz Samolej - Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Kasperek - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Łatała - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wlezień - Członek Rady Nadzorczej