Szanowni Akcjonariusze,
Niniejszym przedstawiam Państwu Raport Roczny, w którym dokonaliśmy podsumowania wyników
finansowych oraz najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w 2021 roku w Grupie Kapitałowej
FERRUM.
Rok 2021 był rokiem obrotowym, w którym odnotowaliśmy najlepsze wyniki od kilku lat. W minionym roku
wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 6,4 mln zł, przychody osiągnęły poziom 604,7 mln zł, a EBITDA
wyniosła 34,6 mln zł. Z osiągniętych w 2021 roku wyników jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że
wypracowane zostały w bardzo trudnym i wymagającym czasie, naznaczonym ograniczeniami
funkcjonowania gospodarki z powodu pandemii, wzrostami cen oraz ograniczonego apetytu inwestycyjnego
związanego z niestabilną sytuacją rynkową.
W prezentowanym okresie jednostkowe przychody FERRUM S.A. ze sprzedaży netto produktów, towarów
i materiałów wyniosły 528,1 mln i były wyższe w porównaniu z przychodami osiągniętymi
w analogicznym okresie roku poprzedniego o 80,7 mln , co daje 18% wzrost. Wyższe przychody to wpływ
m. in. dostaw rur stalowych realizowanych do OGP Gaz-System S.A. w ramach umów częściowych, dla zadań
towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz gazociągowi Baltic Pipe LOT D.
FERRUM S.A. w 2021 r. wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 14,9 mln zł, w miejsce
straty operacyjnej w wysokości 0,7 mln za 2020 r. Wynik netto za 2021 r. ukształtował się na poziomie 4,2
mln zł, w miejsce straty netto 13,7 mln za 2020 r., co oznacza wzrost wyniku o 17,9 mln zł.
Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za 2021 r. 18,7 mln i był wyższy o 13,7 mln
od zysku operacyjnego za 2020 r. , m.in. w związku ze wzrostem wartości sprzedaży. W zakresie wyniku
netto za 2021 r. Grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 6,4 mln zł w miejsce straty netto 8,9 mln za 2020 r., co
stanowi wzrost wyniku na tym poziomie o 15,2 mln zł.
Uzyskanie w 2021 r. bardzo dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji przez Grupę
FERRUM strategii, która zakładała odpowiednie wykorzystanie potencjału technologicznego oraz
możliwości produkcyjnych. Dywersyfikacja oferty, nowa linia produkcyjna rur spiralnie spawanych
i rozbudowa portfolio, to główne czynniki naszego sukcesu. Czynniki te w połączeniu z zapewnieniem
odpowiedniej struktury finansowania pozwoliły na uzyskanie pozycji wiarygodnego partnera w biznesie.
Podejmujemy również aktywne działania zwiększające skalę dotychczasowej współpracy z obecnymi
partnerami handlowymi. Znaczącą rolę dla Grupy FERRUM odgrywają kontrakty realizowane dla GAZ-
SYSTEM. W ostatnim czasie przystąpiliśmy m. in do postępowania w sprawie zawarcia IV umowy ramowej
na dostawy rur dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. celem rozszerzenia współpracy o kolejne projekty.
W roku 2022 stanęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami, związanymi z konsekwencjami działań wojennych
prowadzonych na terenie Ukrainy. Gwałtowny wzrost cen i początkowa niepewność realizacji dostaw
zmobilizowała nas do poszukiwania nowych źródeł dostaw stali. Dziś już wiemy, że lukę po rosyjskiej
i ukraińskiej stali jesteśmy w stanie zastąpić europejską produkcją i spokojniej patrzymy w przyszłość.
Pomimo trudności jakie występują na rynku stali nasza współpraca z kluczowymi odbiorcami jest nadal
możliwa na dotychczasowym poziomie. W perspektywie długoterminowej dostosowaliśmy warunki
oferowanych produktów do aktualnej sytuacji rynkowej. Z kolei działania podjęte w celu zabezpieczenia
dostaw materiału wsadowego z alternatywnych źródeł i kierunków dostaw znacząco zminimalizowały
ryzyko zachwiania łańcucha dostaw. Jednak sytuacja nadal pozostaje niestabilna i w dłuższej perspektywie
trudna do przewidzenia, dlatego też jest przedmiotem stałego monitoringu ze strony Zarządu.
W tym roku będziemy kontynuować działania zwiększające naszą przewagę konkurencyjną. Prowadzimy
prace nad innowacyjnym projektem inteligentnej rury smart-pipe”, który realizujemy w ramach
konsorcjum utworzonego z AGH oraz firmą SHM, wykorzystując przy tym finansowe wsparcie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności
FERRUM S.A., unikalnej w skali świata technologii detekcji stanów krytycznych napręż rurociągów
stalowych.
Wierzymy, że wszystkie podjęte działania oraz osiągane wyniki przywracają FERRUM mocną pozycję
w branży, adekwatną do marki firmy i jej wieloletniej tradycji.
W imieniu Zarządu Spółki i całego zespołu Grupy Kapitałowej FERRUM dziękuję za okazane nam zaufanie.
Z poważaniem,
Krzysztof Kasprzycki
Prezes Zarządu FERRUM S.A.