An independent member of UHY international
Helping you
prosper
FERRUM S.A.A. ECA S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2021 R.
28.04.2022 R.
2
Helping you
prosper
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki Ferrum S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), które zawiera jednostkowe
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., jednostkowy rachunek
zysw i strat, jednostkowe sprawozdanie z ckowitych dochodów, jednostkowe
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawozdanie
z przeywów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz
informac dodatko zawierającą opis przytych zasad rachunkowości i inne
informacje objaśniające („jednostkowe sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji matkowej i finansowej Słki na
dzi 31.12.2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za
rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczci Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawiowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziu 2 Ustawy z dn. 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości- t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 28.04.2022 r.
3
Helping you
prosper
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej
Rady Bieych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z źn. zm. („KSB”)
a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozd finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie
UE Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn.zm.). Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania
finansowego.
Jesteśmy niezależni od Słki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Mdzynarodowymi standardami niezalności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca
2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej bieych rewidentów, z późn.zm., oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły
rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu
UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskalmy są wystarczace i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla<