An independent member of UHY international
Helping you
prosper
GRUPA KAPITAŁOWA FERRUM
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2021 R.
28.04.2022 R.
2
Helping you
prosper
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Ferrum S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Ferrum („Grupa Kapitałowa”), w której Jednostką dominująjest
Ferrum S.A. („Jednostka dominująca”) z siedzi w Katowicach które zawiera
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r.,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochow, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r. oraz informację dodatkową zawiera opis przytych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji matkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej na dzi 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku
finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakczony w tym dniu zgodnie z macymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Gru Kapitało
przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej;
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 28.04.2022 r.
3
Helping you
prosper
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przytymi uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standarw badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”)
a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” Dz.U.
2020 poz. 1415 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych bad
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz.
Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn.zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie
z tymi standardami zosta dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność bieego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami
niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Ksgowy