Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Kalendarium

 

Okresy zamknięte obowiązujące w odniesieniu do raportów okresowych publikowanych w 2019 roku

Data publikacji raportu okresowego

Rodzaj raportu okresowego

Okres objęty raportowaniem

Początek okresu zamkniętego

 

26 kwietnia 2019

 

Raport roczny (R)
Skonsolidowany raport roczny (RS)

 

rok obrotowy 2018

 

27.03.2019
 

30 maja 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) zawierający skrócony kwartalny raport jednostkowy

I kwartał 2019

30.04.2019
 

30 września 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócony raport jednostkowy

I półrocze 2019

31.08.2019

29 listopada 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) zawierający skrócony kwartalny raport jednostkowy

III kwartał 2019

30.10.2019
 

 

 

Okres zamknięty

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze w FERRUM S.A., czyli osoby związane ze Spółką w ten sposób, że są członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki,

-nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych FERRUM S.A., lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, bez uszczerbku dla postanowień Rozporządzenia MAR w zakresie zakazu wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakazu manipulacji na rynku, Spółka może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa powyżej:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji, albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Dodatkowo zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie:

a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;

b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub

c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych, oraz

d) dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.